Vivid audio G3 GIYA 
チャーター便にて到着。

入荷したG3 GIYA、G1 GIYA
着荷検査のため開梱
カーボンによる強固な底面部