Vivid audio  G1 GIYA


チャーター便にて到着
着荷検査のため開梱
G1 GIYA 取出し音出しチェック中

VIVID AUDIO
G1 GIYA
(アラゴナイズブルー)