Vivid audio G2 GIYA 











チャーター便にて到着。







入荷したG2 GIYA、G1 GIYA群














着荷検査のため開梱







焼印されたVIVID audio LOGO