Vivid audio G2 GIYA チャーター便にて到着。入荷したG2 GIYA、G1 GIYA群


着荷検査のため開梱焼印されたVIVID audio LOGO