Surround SystemMarantz AV8805、Accuphase PX-650、Panasonic DP-UB9000、etc...
Marantz AV8805